ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN- TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0%

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN- TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0%

(Cập nhật ngày 25/10/2014)


Trước khi đăng ký Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank, Quý khách vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện được quy định dưới đây. Khi Quý khách sử dụng Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0%, có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận sẽ bị ràng buộc bởi các quy định trong bản Điều khoản & Điều kiện này. Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng 24/7 qua số 1900 5555 88.

tra gop sacombank

1. Điều kiện để sử dụng Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0%:

1.1.  Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% chỉ áp dụng đối với khách hàng cá nhân và đồng thời là Chủ thẻ của thẻ tín dụng quốc tế Sacombank ('Chủ thẻ').

1.2.  Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% chỉ áp dụng đối với các giao dịch mua sắm bằng thẻ tín dụng & không áp dụng cho giao dịch tạm ứng tiền mặt, thanh toán phí dịch vụ ngân hàng, thanh toán lãi suất, trả góp bằng tiền mặt, thanh toán chi phí cờ bạc, dịch vụ ngân hàng & giao dịch với các tổ chức tín dụng khác.

1.3.  Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% sẽ không áp dụng trong các trường hợp sau:

  • Phương thức trả góp Chủ thẻ đăng ký có tỷ lệ và/ hoặc thời hạn trả góp dưới mức tối thiểu theo quy định của từng Doanh nghiệp ('Nhà cung cấp'); hoặc
  • Tài Khoản Thẻ Tín Dụng trong tình trạng chậm thanh toán; hoặc
  • Chủ thẻ vi phạm Các Điều Khoản & Điều Kiện Phát Hành và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Sacombank; hoặc
  • Giao dịch đã được đăng ký sử dụng Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% hoặc
  • Giao dịch đã được lập bảng.

2. Mua hàng hóa sử dụng dịch vụ trả góp 0%:

2.1. Khi sử dụng Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0%, Chủ thẻ sẽ không phải thanh toán khoản tiền lãi trên số dư của giao dịch đã đăng ký sử dụng dịch vụ.

2.2. Tại thời điểm giao dịch trả góp được thực hiện, Chủ thẻ sẽ phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký dịch vụ và ký xác nhận tại điểm bán lẻ của Doanh nghiệp. Mẫu đơn này được dùng để xác nhận giao dịch trả góp đã được Chủ thẻ chấp thuận & làm thủ tục hợp lệ cho Doanh nghiệp & Sacombank.

2.3. Sacombank sẽ ghi nợ số tiền giao dịch được áp dụng Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% vào Tài Khoản Thẻ Tín Dụng thành các khoản trả góp hàng tháng liên tục tùy thuộc vào thời hạn và tỷ lệ trả góp do Quý khách chọn & phù hợp với quy định của Doanh nghiệp bắt đầu từ ngày do Sacombank toàn quyền quyết định. Số tiền được thanh toán thành nhiều lần và khoản phải trả của tháng đầu tiên sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ Tín Dụng ngay lập tức hoặc vào ngày do Sacombank toàn quyền quyết định.

2.4. Tổng giá trị giao dịch được chia đều cho số tháng theo thời hạn trả góp Chủ thẻ đã đăng ký thành các khoản phải trả cố định hàng tháng. Khoản phải trả cố định hàng tháng sẽ được lập bảng như giao dịch thông thường và là một phần của tổng số tiền phải thanh toán trên mỗi bảng thông báo giao dịch.

2.5. Hạn mức tín dụng của Chủ thẻ trên Tài Khoản Thẻ Tín Dụng sẽ bị giảm một khoản tương ứng với giá trị giao dịch áp dụng Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% Chủ thẻ phải thanh toán cho Sacombank. Hàng tháng, hạn mức của Tài Khoản Thẻ Tín Dụng sẽ tự động tăng tương ứng với số tiền mà Chủ thẻ đã thanh toán cho Sacombank theo từng kỳ trả góp.

2.6. Chủ thẻ được tích lũy điểm thưởng trên các giao dịch áp dụng Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0%.

2.7. Bất kể các quy định trên, trong trường hợp Chủ thẻ không thanh toán toàn bộ số tiền phải thanh toán trên bảng thông báo giao dịch Tài Khoản Thẻ Tín Dụng vào hoặc trước ngày đến hạn thanh toán, Chủ thẻ sẽ phải thanh toán một khoản lãi suất trên tổng dư nợ cuối kỳ của Tài Khoản Thẻ Tín Dụng theo quy định của bản Các ĐiềuKhoản và ĐiềuKiệnPhát Hành vàSử Dụng Thẻ Tín Dụng củaSacombank.

2.8. Chủ thẻ sau khi đăng ký chương trình trả góp lãi suất 0%-Số tiền này sẽ được chuyển đổi chậm nhất sau 10 ngày làm việc. Trường hợp chủ thẻ nhận được thông báo giao dịch nhưng số tiền chưa chuyển đổi/chủ thẻ thanh toán dư nợ trước hạn, chủ thẻ vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng để được tư vấn.

2.9. Trường hợp chủ thẻ đã thanh toán trước hoặc giao dịch đã được trích nợ tự động thì ngân hàng chỉ thực hiện chuyển đổi giao dịch trả góp trên đúng dư nợ thực tế (không bao gồm khoản lãi và phí) tại thời điểm chuyển đổi.

3. Chấm dứt

3.1. Sacombank có quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% tại bất kỳ thời điểm nào (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau đây) bằng việc thông báo đến Chủ thẻ và yêu cầu Chủ thẻ thanh toán ngay toàn bộ số dư còn lại của giao dịch áp dụng Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% khi có một trong các trường hợp xảy ra sau:

  • Chủ thẻ vi phạm một trong Các Điều khoản & Điều kiện của Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% hoặc của bản Các Điều Khoản và Điều Kiện Phát Hành vàSử Dụng ThẻTín Dụng củaSacombank; hoặc
  • Tài Khoản Thẻ Tín Dụng chuyển sang tình trạng chậm thanh toán hoặc Chủ thẻ không thanh toán nợ theo yêu cầu của Sacombank; hoặc
  • Tài Khoản Thẻ Tín Dụng hoặc Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% bị hủy bởi Chủ thẻ hoặc bởi Sacombank hoặc khi Chủ thẻ qua đời hoặc mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn.

3.2. Khi Tài Khoản Thẻ Tín Dụng hoặc Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% bị chấm dứt sử dụng, toàn bộ số dư còn lại của giao dịch áp dụng cho Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% sẽ ngay lập tức trở thành số tiền đến hạn thanh toán và được ghi nợ tự động vào Tài Khoản Thẻ Tín Dụng của Quý Khách không ngoại trừ bất kỳ lý do nào.

4. Loại trừ trách nhiệm

 Sacombank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếm khuyết hoặc hư hại của hàng hóa cũng như bất kỳ tranh chấp nào khác giữa Chủ thẻ và Doanh nghiệp liên quan đến việc Mua Hàng Hóa Sử Dụng Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0%. Chủ thẻ theo đây ủy quyền cho Sacombank tiếp tục ghi nợ các khoản phải thanh toán thành nhiều lần của Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% vào Tài Khoản Thẻ Tín Dụng dù có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra.

5. Điều khoản chung

5.1. Sacombank có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu sử dụng Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% nào mà không phải cung cấp lý do.

5.2. Bất kể các quy định của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, Sacombank sẽ có quyền (a) ngừng hoặc chấm dứt Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0%; và/ hoặc (b) bổ sung hoặc điều chỉnh các quy định trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này bằng thông báo đến Chủ thẻ tại bất kỳ thời điểm nào. Sacombank sẽ thông báo cho Chủ thẻ về những điều chỉnh này bằng bất kỳ phương tiện hoặc cách thức nào do Sacombank quyết định.

5.3. Sacombank có quyền trao đổi với Doanh nghiệp về thông tin của Chủ thẻ trong chương trình này.

5.4. Chủ thẻ theo đây đồng ý không hủy ngang với Sacombank rằng vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo hoặc có bất kỳ trách nhiệm nào, Sacombank có quyền tiết lộ thông tin của hoặc liên quan đến Chủ thẻ cho bên thứ 3 nào mà Sacombank cho là phù hợp.

5.5. Những điều khoản và điều kiện này sẽ áp dụng đối với giao dịch Mua Hàng Hóa Sử Dụng Dịch Vụ Trả Góp Lãi Suất 0% và Chủ thẻ sẽ vẫn tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của bản Các Điều Khoản và Điều Kiện Phát Hành và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng của Sacombank cũng như bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa Chủ thẻ và Sacombank.

5.6. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản Các Điều Khoản và Điều Kiện Phát Hành và Sử Dụng Thẻ Tín Dụng của Sacombank và Bản Điều Khoản& ĐiềuKiện này,Bản ĐiềuKhoản& ĐiềuKiện này sẽ đượcưu tiên áp dụng đối với việc Mua Hàng HóaSử Dụng DịchVụ Trả Góp LãiSuất 0%.

5.7. Các Điều Khoản và Điều kiện này do Luật Việt Nam điều chỉnh và được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

0 bình luận

Đang tải

Xin mời đặt câu hỏi & bình luận !